Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 21. 5. 2018

 Prohlášení o cookies naleznete zde

1.            O této Politice

1.1          Účelem této Politiky ochrany soukromí ("Politika") je vysvětlit, jak my (viz definice níže) shromažďujeme, sdílíme a používáme všechny informace, které se vztahují k Vám ("osobní údaje") a které samostatně nebo v kombinaci s jinými informacemi získáváme, jestliže vy ("vy" a "vaše") využíváte naši internetovou stránku www.agc-fenestra.cz  ("internetová stránka").

1.2          Tato Politika zároveň stanovuje práva, která máte ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, a vysvětluje, jak tato práva můžete uplatnit.

1.3          AGC považuje dodržování zásad ochrany soukromí za zásadní. Z tohoto důvodu jsme vypracovali tuto Politiku, která popisuje, jaké postupy platí pro ochranu osobních údajů.

1.4          Pro účely této Politiky je správcem osobních údajů získaných prostřednictvím internetové stránky [právnická osoba klienta] ("AGC", "my" nebo "naše" ) se AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, Sklářská, 450, 416 74 Teplice, zapsaná v obchodním rejstříku v Ústí nad Labem pod číslem 14864576. Jako správce údajů je AGC povinen zajistit, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platnou právní úpravou ochrany údajů a především s Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů.

1.5          Přečtěte si, prosím, tuto Politiku pozorně. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte ISM Office na adrese ISM.Office@agc.com.

2.            Jaké osobní údaje AGC shromažďuje a proč?

2.1          Mezi osobní údaje, které o Vás můžeme shromažďovat, a důvody, proč tak činíme, patří:

Proč údaje shromažďujeme

Typy osobních údajů

Právní základ

Abychom mohli zodpovědět váš dotaz nebo domluvit konzultaci, kterou si lze vyžádat prostřednictvím formuláře na webových stránkách.

 

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon

plnění smlouvy

3.            S kým AGC sdílí vaše osobní údaje?

3.1          Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit následujícím kategoriím příjemců:

(a)           společnosti naší skupiny za účely slučitelnými s touto Politikou. Přijali jsme opatření, aby osobní údaje byly přístupné pouze těm zaměstnancům, kteří přístup k údajům potřebují v rámci svých pracovních povinnosti, a smluvně stanovili zákaz využívání osobních údajů pro jiné účely.

(b)           naši smluvní prodejci, poskytovatelé služeb a partneři, kteří nám poskytují služby zpracování údajů nebo kteří jinak zpracovávají osobní údaje pro účely popsané v této Politice nebo vám sdělené v okamžiku shromažďování vašich osobních údajů. Může se jednat o zpřístupnění údajů smluvním prodejcům a jiným poskytovatelům služeb v souvislosti se službami, které nám poskytují, např. podpora při správě IT platformy nebo podpůrné služby, služby infrastruktury a aplikací, marketing, analýza dat;

(c)           orgány činné v trestním řízení, regulatorní orgány, státní orgány, soudy nebo jiná třetí strana, kdy budeme předpokládat, že zpřístupnění je nutné  (i) na základě platné právní úpravy a regulatorních předpisů, (ii) za účelem uplatnění, stanovení nebo ochrany našich zákonných práv, nebo (iii) za účelem ochrany našich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné osoby;

(d)           naši auditoři, poradci, právní zástupci a podobné subjekty v souvislosti s poradenskými službami, které nám poskytují v rámci našich oprávněných obchodních zájmů a pod smluvním závazkem zákazu využití osobních dat k jiným účelům;

(e)           potenciální kupec (a jeho zástupci a poradci) v souvislosti s navrhovaným nákupem, fúzí nebo akvizicí kterékoli části naší společnosti za podmínky, že budeme kupce informovat, že  vaše osobní údaje mohou být využity pouze za účely uvedenými v této Politice;

(f)            jiný subjekt s vaším předchozím souhlasem zpřístupnění .

4.            Jak chráníme vaše soukromí

4.1          Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s touto Politikou podle následujících zásad:

(a)           Korektnost: Osobní údaje budeme zpracovávat korektně. To znamená, že vám budeme transparentně sdělovat, jak zpracováváme osobní údaje, a osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s platnou právní úpravou.

(b)           Účelové omezení: Osobní údaje budeme zpracovávat pro konkrétní a zákonné účely. Osobní údaje nebudeme zpracovávat způsobem, který je neslučitelný s těmito účely.

(c)           Přiměřenost: Osobní údaje budeme zpracovávat způsobem, který je přiměřený účelům zpracování. 

(d)           Přesnost údajů: Přijímáme vhodná opatření, aby osobní údaje v naší správě byly přesné, úplné a, je-li potřeba, aktualizované. Je však také vaší odpovědností ujistit se, že osobní údaje v naší správě jsou co nejpřesnější, nejúplnější a nejaktualizovanější tím, že budete AGC informovat o všech změnách či chybách.

(e)           Bezpečnost údajů: Používáme odpovídající technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, které o vás shromažďujeme a zpracováváme. Tato opatření byla nastavena tak, aby zajistila úroveň zabezpečení odpovídající riziku zpracování vašich osobních dat.

(f)            Zpracovatelé údajů: Zpracováním údajů pro AGC a jménem AGC může AGC pověřit třetí strany. Po takových zpracovatelích budeme striktně vyžadovat, aby zpracovali osobní údaje podle našich pokynů a přijali opatření pro zabezpečení osobních údajů.

(g)           Mezinárodní předání údajů: Vaše osobní údaje mohou být předány do jiných zemí, než je země vašeho bydliště, a zde zpracovány.  Tyto země mohou uplatňovat jinou právní úpravu o ochraně dat (a, v některých případech, poskytovat menší míru ochrany).

Společnosti naší skupiny a partnerští poskytovatelé služeb působí po celém světě.  To znamená, že když shromažďujeme vaše osobní údaje, můžeme je zpracovávat v některé z těchto zemí.

Přijali jsme odpovídající opatření zajišťující, že vaše osobní údaje zůstanou chráněny tak, jak stanovuje tato Politika. Proto jsme schválili dohodu o přenosu dat v rámci Skupiny ("Rámcová dohoda o přenosu dat v rámci Skupiny"), která vychází ze Standardních smluvních doložek Evropské komise pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích, a vyžadujeme, aby všechny společnosti Skupiny chránily zpracovávané osobní údaje z Evropského hospodářského prostoru v souladu s právní úpravou o ochraně dat Evropské unie. 

Naše Rámcová dohoda o přenosu dat v rámci Skupiny je k dispozici na vyžádání. Podobná ochranná opatření jsme zavedli pro naše smluvní poskytovatele služeb a partnery.

(h)           Uchovávání údajů: Osobní údaje, které od vás získáme, uchováváme, jestliže existuje oprávněný obchodní zájem (například za účelem poskytnutí služby, kterou jste si vyžádali, nebo za účelem plnění platných právních, daňových nebo účetních požadavků). 

Jestliže nemáme přetrvávající oprávněnou obchodní potřebu zpracovávat vaše údaje, přistoupíme k vymazání nebo anonymizaci, nebo pokud toto není možné, (například z důvodu uchování vašich údajů v záložních archivech), budou vaše údaje bezpečně uloženy a další zpracování až do doby vymazání nebude umožněno.

5.            Vaše práva na ochranu osobních údajů

5.1          Máte tato práva na ochranu osobních údajů:

(a)           Přejete-li si mít přístup k osobním údajům, opravit, aktualizovat nebo požádat o výmaz osobních údajů, můžete tak učinit kdykoli. Kontaktujte nás na následující adrese ISM Office ISM.Office@agc.com nebo u naší kontaktní osoby AGC.

(b)           Dále, za určitých okolností, můžete podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o přenositelnost vašich osobních údajů. Kontaktujte nás na následující adrese ISM Office ISM.Office@agc.com nebo u naší kontaktní osoby AGC.

(c)           Jestliže jsme shromažďovali a zpracovávali vaše osobní údaje s vaším souhlasem, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování provedeného před vašim odvoláním souhlasu, ani zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiného zákonného mechanismu než souhlas.

(d)           Máte právo kdykoli odmítnout marketingovou komunikaci, kterou vám zasíláme.  Toto právo můžete uplatnit tak, že kliknete na tlačítko “odhlásit” nebo “odmítnout” v našich marketingových emailech. Přejete-li si odhlásit se od jiných forem marketingové komunikace (marketing poštou nebo telemarketing), kontaktujte nás, prosím, na adrese uvedené výše.

(e)           Podáte-li stížnost nebo vyjádříte-li znepokojení nad tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, vždy se budeme snažit vaši stížnost vyřešit. Budete-li však mít pocit, že jsme se vaší stížností či obavou nezabývali dostatečně, máte právo obrátit se na  úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací získáte u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů. (Kontaktní údaje úřadů pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku a některých zemí mimo Evropu (včetně USA a Kanady jsou k dispozici zde.)

5.2          Budeme odpovídat na všechny žádosti jednotlivců, kteří si přejí uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou na ochranu údajů.

6.            Odkazy na jiné internetové stránky

6.1          Tato internetová stránka může obsahovat hyperodkazy na internetové stránky ve vlastnictví třetích stran nebo provozované třetími stranami. Tyto internetové stránky mohou podléhat vlastním politikám ochrany soukromí. Přečtěte si je, prosím, pozorně. Tyto politiky stanovují, jak budou použity vaše osobní údaje  získané v okamžiku, kdy tyto stránky navštívíte.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za politiku ochrany soukromí internetových stránek těchto třetích stran. Používání těchto internetových stránek je na vaše vlastní riziko.

7.            Aktualizace této Politiky

7.1          Jestliže z důvodů právních, technických nebo obchodních změn bude nutné tuto Politiku aktualizovat, přijmeme vhodná opatření, abychom vás informovali přiměřeně významu prováděných změn. V případě významných změn, nebo vyžaduje-li to platná právní úprava, požádáme vás o souhlas.

 

Datum poslední aktualizace je uveden pod označením “poslední aktualizace” nad textem této Politiky.